Wednesday, November 17, 2010

Isuru development

தற்போது எமது பாடசாலையில் இசுறு பாடசாலையாக தெரிவு செய்யப்பட்டதைத்  தொடர்ந்து அபிவிருத்திப் பணிகள் மிக மும்முரமாக நடைபெற்றுக் கொண்டு வருகின்றது. எமது பாடசாலை சமூகம் இப்பணிகளில் மிகவும் அர்;ப்பணிப்புடன் செயற்பட்டு வருகின்றது. 
 
Thambiluvil National College- Srilanka © 2011 Thirukkovi.com & Thambiluvil.info. Designed by Thambiluvil.info

Contact us - mail@thambiluvil.info